Algemene voorwaarden Maatgevers b.v.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Maatgevers b.v.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Karbindersstraat 8, 5914NW te Venlo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 86030280.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Maatgevers b.v. een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst; Maatgevers b.v. en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Maatgevers b.v. zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door Maatgevers b.v. te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meeste ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het verrichten van inspectiewerk en adviesverlening op het gebied van op het gebied van verduurzaming, alsook het uitgeven van energielabels voor particuliere woningen of bedrijfsgebouwen.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maatgevers b.v. tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Maatgevers b.v. worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van Maatgevers b.v. (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend. Maatgevers b.v. kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen van Maatgevers b.v., binden Maatgevers b.v. niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Maatgevers b.v., komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maatgevers b.v. anders aangeeft.
 4. Indien Maatgevers b.v. de Opdrachtgever, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN DE DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle medewerking verleent om het voor Maatgevers b.v. mogelijk te maken om de Diensten tijdig en deugdelijk te kunnen verlenen. In het bijzonder verstrekt de Opdrachtgever Maatgevers b.v. tijdig alle gegevens die voor de opzet en uitvoering van de Dienstverlening redelijkerwijs nodig zijn.
 2. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten. Voorts dient de Opdrachtgever er in dat geval voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • Maatgevers b.v. tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt en hij de Diensten kan verlenen gedurende het overeengekomen tijdsbestek;
 • Maatgevers b.v. kosteloos de beschikking krijgt over alle voor de uitvoering van de Diensten in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen die op locatie van uitvoering aanwezig zijn;
 • de ruimten waar de Diensten worden verleend, veilig te betreden zijn en alle overige redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Diensten worden gehandhaafd.

Opname ten behoeve van het uitgeven van een energielabel of adviesrapport

 1. Voor de opname ten behoeve van het uitgeven van een energielabel of adviesrapport dient Maatgevers b.v. in iedere ruimte van de betreffende woning of het bedrijfspand informatie verzamelen over de bouwkundige elementen, oppervlaktes en installaties, zoals wat betreft cv-ketel, warm water, ventilatie, koeling en energieopwekking. De opname is non-destructief; tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, zullen geen gaten worden geboord of andere destructieve werkzaamheden worden verricht. Bij het uitgeven van energielabels en het opmaken van een adviesrapport wordt geen rekening gehouden met aspecten van de woning of het bedrijfspand die zonder destructieve werkzaamheden niet zichtbaar zijn, tenzij het bestaan van deze aspecten door de Opdrachtgever kan worden bewezen. Om het bestaan van relevante aspecten van de woning of het bedrijfspand te bewijzen, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om relevante informatie met betrekking tot aanpassingen die na de originele bouw van de woning of het bedrijfspand zijn doorgevoerd, tijdig voor de uitvoering van de Diensten aan Maatgevers b.v. te verstrekken, bij gebreke waarvan Maatgevers b.v. een conservatieve aanname moet doen die doorgaans gebaseerd is op het bouwjaar van de woning of het bedrijfspand, hetgeen het energielabel c.q. uitkomst van het adviesrapport doorgaans niet ten goede komt.
 2. Gegevens van de woning of het bedrijfspand worden in een monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ten behoeve van de borging van het kwaliteitssysteem van Maatgevers b.v. kan de certificatie-instelling samen met Maatgevers b.v. een controlebezoek brengen aan de woning of het bedrijfspand. Maatgevers b.v. verzoekt de Opdrachtgever bij deze om in een voorkomend geval medewerking te verlenen aan dit controlebezoek, bij gebreke waarvan het rapport verwijderd wordt uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten. De Opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Maatgevers b.v. is te allen tijde bevoegd de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Diensten te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Indien Maatgevers b.v. de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat Maatgevers b.v. ervoor in dat deze derden over de juiste kwalificaties en bevoegdheden beschikken. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Maatgevers b.v. evenwel niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem bij de Overeenkomst betrokken derden. Maatgevers b.v. is in elk geval nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die prestaties verrichten anders dan ter uitoefening van het bedrijf van Maatgevers b.v..
 3. Onder geen beding aanvaardt Maatgevers b.v. enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit door bemiddeling of op advies van Maatgevers b.v. is gebeurd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Maatgevers b.v. bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Maatgevers b.v., jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Maatgevers b.v., zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Dienstverlening, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna aangeduid als ‘Duurovereenkomst’).
 2. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de Duurovereenkomst na verstrijken van de bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Een Duurovereenkomst eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd van de Duurovereenkomst is verstreken.
 4. Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Maatgevers b.v. gerechtigd vergoeding te vorderen van winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de vergoeding waarop Maatgevers b.v. tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.
 5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt dat indien de Opdrachtgever een Consument is en de Consument overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, de Consument gehouden tot voldoening van het honorarium van Maatgevers b.v. naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende Diensten, vermeerderd met de eventuele door Maatgevers b.v. in verband met de Overeenkomst gemaakte onkosten voor zover deze niet bij het overeengekomen honorarium zijn inbegrepen.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Alle eventuele uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Maatgevers b.v. zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Maatgevers b.v. treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Maatgevers b.v. Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Maatgevers b.v. na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Maatgevers b.v. biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over de Dienstverlening dienen door de Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Maatgevers b.v. mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen Schriftelijk en gemotiveerd aan Maatgevers b.v. te worden bevestigd.
 2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij Maatgevers b.v. te worden ingediend.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Maatgevers b.v. uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Maatgevers b.v. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Maatgevers b.v. onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ernstig wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de feitelijke opdrachtnemer, vervoersmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Maatgevers b.v. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Maatgevers b.v. is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Maatgevers b.v. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Maatgevers b.v. in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Maatgevers b.v. gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Maatgevers b.v. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs en eventueel bijkomende kosten aan Maatgevers b.v. verschuldigd blijft.
 4. Indien Maatgevers b.v. de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Maatgevers b.v. nog op de Opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Het aanbod of de opdrachtbevestiging van Maatgevers b.v. vermeldt de prijs van de Dienstverlening en of eventuele bijkomende kosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 2. Indien en voor zover de prijs en eventueel bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Maatgevers b.v. beslissend voor de vaststelling van de gewerkte uren en kosten.
 4. In geval de Overeenkomst voorziet in de levering van een energielabel of adviesrapport, dient betaling te hebben plaatsgevonden voordat Maatgevers b.v. gehouden is het energielabel of adviesrapport aan de Opdrachtgever te leveren.
 5. In geval van een Duurovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.1, zal Maatgevers b.v. de Opdrachtgever maandelijks op basis van nacalculatie factureren.
 6. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. Maatgevers b.v. hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 7. Maatgevers b.v. is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin wordt in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend in geval de Opdrachtgever een Consument is.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Maatgevers b.v. kan worden toegerekend.
 2. Maatgevers b.v. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Maatgevers b.v. is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Maatgevers b.v. in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maatgevers b.v. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maatgevers b.v. toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van Maatgevers b.v. is beperkt tot het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Diensten. Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Maatgevers b.v. beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Maatgevers b.v. betrekking heeft. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend in aanmerking genomen de factuurwaarde over de laatste maand van de Overeenkomst.
 2. Mocht Maatgevers b.v. aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Maatgevers b.v. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Maatgevers b.v. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Maatgevers b.v. ter zake vervalt.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Maatgevers b.v. bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij Maatgevers b.v. heeft ingediend.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Maatgevers b.v. van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Maatgevers b.v. toerekenbaar is. Indien Maatgevers b.v. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Maatgevers b.v. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Maatgevers b.v., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Maatgevers b.v. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Maatgevers b.v. behoudt zich alle eventuele auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem vervaardigde en aan de Opdrachtgever verstrekte adviesrapporten en overige documenten. Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan deze goederen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan de Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Het is de Opdrachtgever dan ook verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze aan de Opdrachtgever zijn geleverd.
 2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, worden alle wettelijke rechten die aan Maatgevers b.v. toekomen voorbehouden, waaronder het recht op schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Maatgevers b.v. aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.